Studio Touya; Takuro and Hitomi ShibataSeagrove, North Carolina